Makara Mudra

/

Vishnu Mudra

/

Trikonasana

/

Durga Mudra

/