Trikonasana

/

Durga Mudra

/

Utplutihi

/

Vaikhara Mudra

/